Privacyreglement Us Datsja (www.hetslauerhoff.nl)

Privacyreglement Us Datsja (www.hetslauerhoff.nl)

In dit privacyreglement worden een aantal definities gebruikt (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de website van Us Datsja (www.hetslauerhoff.nl) internetsite registreert;
 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Us Datsja: De naam van de vakantiewoning waarvoor de website www.hetslauerhoff.nl is opgezet. In dit reglement wordt met Us Datsja  echter de eigenaren van Us Datsja èn het Slauerhoff bedoeld: Gerda de Lange en/of Fêdde Bergsma. Alleen deze  eigenaren hebben toegang tot de data, zoals in dit reglement wordt omschreven.
 • Gast is degene die met Us Datsja een contract heeft gesloten of daarmee bezig is, met het doel de vakantiewoning voor bepaalde tijd te huren.
 • Belangstellende is diegene die op welke manier dan ook, via de website of anderszins via internet, in contact treedt met Us Datsja.
 • Website van Us Datsja: www.hetslauerhoff.nl.
 • Het Slauerhoff is het terrein waarop o.a. vakantiewoning Us Datsja, samen met de woonboerderij van de eigenaren, staat. Samen met een opengesteld natuurterrein aan de overkant van de straat vormt het geheel het Slauerhoff.

.
 1. Toelichting op het Reglement

De Nederlandse Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het gebruik van  persoonsgegevens geregeld. Op grond van de wet heeft Us Datsja de plicht om hun gasten en andere belangstellenden:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Us Datsja worden verwerkt;
 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Us Datsja vindt bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom geeft Us Datsja in dit reglement een toelichting op de manier waarop met uw gegevens wordt omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens de eigenaren van Us Datsja expliciet om uw toestemming moeten vragen. Us Datsja is niet actief op Face Book.

.
 2. De persoonsgegevens die Us Datsja gebruikt en het doel van het gebruik

Us Datsja verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u gebruik gaat maken van, of als u zich informeert over Us Datsja, de website bezoekt of via het contactformulier contact met Us Datsja opneemt. Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en mogelijkerwijze ook uw IP-adres worden verzameld/opgeslagen.

Deze gegevens stellen Us Datsja in staat om:

 • De overeenkomst die klanten met Us Datsja sluiten financieel en administratief af te handelen;
 • De dienstverlening optimaal te kunnen leveren;
 • Gasten of belangstellenden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • De dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren indien dit nodig wordt geacht.

Us Datsja registreert soms IP-adressen van (potentiële) gasten en of belangstellenden die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • Te registreren welke internetpagina (’s) van de website worden bezocht;
 • De functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • Bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) gasten zich interesseren;
 • Er voor te zorgen dat gasten en of belangstellenden niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • De informatieverstrekking te verbeteren.

.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden?

Us Datsja verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten onze organisatie, tenzij:

 • Dit verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Us Datsja met een gast of belangstellende heeft gesloten;
 • Een gast of belangstellende daarvoor toestemming heeft gegeven.

.
 4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Us Datsja verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door Us Datsja worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Alle  persoonsgegevens worden door Us Datsja beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Deze  beveiliging bestaat uit:

 • Het hebben van een persoonlijk en niet zonder veel moeite te traceren wachtwoord;
 • Us Datsja heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Us Datsja verstrekte persoonsgegevens;
 • Us Datsja heeft technische maatregelen genomen om het door hem gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Er wordt een termijn van vijf jaar na het laatste contact gehanteerd, waarna de gegevens vernietigd worden. Als de wet een andere bewaartermijn voor schrijft zal Us Datsja zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

.
5. De rechten van een gast of belangstellende

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 •  Het recht van verzet: het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de verstrekte gegevens te verzetten.
  Als dit recht geconsumeerd moet worden kan gemeld worden per email: usdatsja@xs4all.nl. Als het verzoek wordt afgewezen wordt dit gemotiveerd. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat het betreffende dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Verweerder ontvangt uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek een reactie van Us Datsja.

.
6. Klachten en/of anderszins

Als er een klacht is over de wijze van verwerking van de persoonsgegevens kan er contact worden opgenomen per mail met  usdatsja@xs4all.nl Getracht wordt in eerste instantie altijd samen tot een oplossing te komen.

In geval van (andere) opmerkingen /vragen of suggestie over de manier waarop uw privacy wordt gewaarborgd door Us Datsja is het emailadres: usdatsja@xs4all.nl beschikbaar. Uiteraard zal Us Datsja ook met de, in dit verband verstrekte persoonsgegevens, vertrouwelijk en zorgvuldig om gaan, dit alles geheel conform het onderhavige reglement.

De actuele contactgegevens van Us Datsja zijn te vinden op de website www.hetslauerhoff.nl

Privacyreglement Us Datsja, versie 1.0, 3 mei 2018.